Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.

Termin składania ofert:
do dnia 5 maja 2020 r.


Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy złożyć w formie papierowej osobiście lub jako przesyłkę pocztową na adres:
Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o. o., Stasin 13, 08-107 Paprotnia
pokój „Kadry”
z dopiskiem: „OFERTA -KOGENERACJA. NIE OTWIERAĆ PRZED SESJĄ OTWARCIA OFERT”
w terminie do dnia 5 maja 2020 r. do godz. 10:00. Decyduje data i godzina doręczenia.


Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
Łukasz Wiszniewski, kierownik ds. operacyjnych


Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia:
602 398 877


Skrócony opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie projektu oraz budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,999MWe i mocy cieplnej min. 1,100MWth poprzez adaptację w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.
Przedmiotowa instalacja powinna być wykonana w taki sposób, aby było to najbardziej korzystne dla Inwestora tj. wdrożona w jak najkrótszym terminie, działała w najbardziej optymalnej dla Zamawiającego sprawności elektrycznej i cieplnej.


Kategoria ogłoszenia
Roboty budowlane


Podkategoria ogłoszenia
Roboty budowlane
Miejsce realizacji zamówienia
Województwo: mazowieckie, powiat: siedlecki, Miejscowość: Stasin.


Opis przedmiotu zamówienia


Cel zamówienia
Celem zamówienia jest realizacja projektu pn.: „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.”, realizowanego w ramach konkursu nr POIS.01.06.01-IW.03-00-004/18 dla Działania 1.6 „Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe” Poddziałania 1.6.1 „Źródła wysokosprawnej kogeneracji”.


Przedmiot zamówienia
Przedmiot zamówienia, w formule „zaprojektuj i wybuduj”, obejmuje wykonanie projektu i budowę systemu kogeneracji z akumulatorem ciepła, którego celem jest produkcja energii elektrycznej oraz cieplnej na potrzeby technologiczne Zakładu Drobiarskiego w Stasinie. Zakres przewiduje wykonanie instalacji systemu kogeneracyjnego zbudowanego w oparciu o jeden agregat kogeneracyjny o mocy elektrycznej 0,999 MWe i mocy cieplnej min. 1,100 MWth poprzez adaptację w istniejącym budynku technologicznym kotłowni, na działkach o nr 170/4 oraz 165 wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w szczególności w zakresie wyprowadzenia mocy elektrycznej i cieplnej oraz robotami i obiektami towarzyszącymi w trybie „pod-klucz”.
Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Punkcie II Zapytania ofertowego, stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia.


Kod CPV
45251000-1


Nazwa kodu CPV
Roboty budowlane w zakresie budowy elektrowni i elektrociepłowni


Harmonogram realizacji zamówienia

  1. Opracowanie projektu budowlanego oraz, po jego zaakceptowaniu przez Zamawiającego, uzyskanie pozwolenie na budowę wraz z wszelkimi niezbędnymi decyzjami i warunkami przyłączenia do sieci elektroenergetycznej – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
  2. Wykonanie dokumentacji wykonawczej wraz z jej zaakceptowaniem przez Zamawiającego – w terminie umożliwiającym zachowanie terminu wskazanego w punkcie 3.
  3. Zakończenie robót budowlano-montażowych, rozruch, testy, próby eksploatacyjne urządzeń, uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, dokumentacja powykonawcza wraz z uzyskaniem Protokołu Odbioru Końcowego – termin zostanie przyjęty na podstawie terminu wskazanego przez Wykonawcę w Części 4 formularza ofertowego, z zastrzeżeniem, że nie może to być termin dłuższy niż do 31 maja 2021 r.
    Szczegółowy harmonogram projektu w zakresie daty zakończenia robót zostanie uzgodniony i sporządzony na podstawie wybranej oferty Wykonawcy.

Załączniki
Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – zapytanie ofertowe
Załącznik nr 3 – projekt umowy na realizację zadania
Załącznik nr 3.1 – szczegółowy opis techniczny
Załącznik nr 3.2 – mapa
Załącznik nr 4 – projekt umowy na świadczenie usług serwisowych
Załącznik nr 5 – oświadczenie o wizji lokalnej
Załącznik Nr 6 – oświadczenie o braku powiązań
Załącznik nr 7 – oświadczenie o podwykonawcach
Załącznik nr 8 – wykaz osób przewidzianych do realizacji zadania
Załącznik nr 9 – wykaz zrealizowanych zamówień
Załącznik nr 10 – zobowiązanie podmiotu trzeciego
Zbiorcze omówienie wszystkich zmian zawarto w dokumencie – Wyjaśnienia 1.
Dołączono zaktualizowane dokumenty:
– aktualizacja Załącznik 2 -Zapytanie ofertowe (tekst jednolity 10-04-2020),
– aktualizacja Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania (tekst jednolity 10-04-2020),
– aktualizacja Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny (tekst jednolity 10-04-2020).

Aktualizacja Załącznik 2 – Zapytanie ofertowe 10-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania 10-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny 10-04-2020

Zbiorcze omówienie wszystkich zmian wprowadzonych 20.04.2020 r. zawarto w dokumencie – Wyjaśnienia 2.
Dołączono zaktualizowane dokumenty:
– aktualizacja 1 Załącznik 2 -Zapytanie ofertowe (tekst jednolity 20-04-2020),
– aktualizacja 1 Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania (tekst jednolity 20-04-2020),
– aktualizacja 1 Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny (tekst jednolity 20-04-2020).

Aktualizacja Załącznik 2 – Zapytanie ofertowe 20-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3 – Projekt umowy na realizację zadania 20-04-2020
Aktualizacja Załącznik 3.1 – Szczegółowy opis techniczny 20-04-2020Pytania i wyjaśnienia
Pytania i odpowiedzi 1
Pytania i odpowiedzi 2
Pytania i odpowiedzi 3
Pytania i odpowiedzi 4
(dodano 09.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 5
Wyjaśnienia 1
(dodano 10.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 6
(dodano 15.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 7
(dodano 17.04.2020)
Wyjaśnienia 2
(dodano 20.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 8
Wyjaśnienia 3
(dodano 24.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 9
(dodano 27.04.2020)
Pytania i odpowiedzi 10
(dodano 04.05.2020)


Ocena oferty


Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
Maksymalna liczba punktów, jaką może uzyskać Oferta to 100 punktów, na które sumuje się: maksymalnie 50 punktów z kryterium Cena, maksymalnie 30 punktów za kryterium – Cena za kompletny serwis w okresie 60 miesięcznej gwarancji; maksymalnie 20 punktów za kryterium Termin realizacji.
Szczegółowy opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert w zakresie poszczególnych kryteriów został opisany w Punkcie XI Zapytania ofertowego


Wykluczenia
Warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia (podstawy wykluczenia, warunki udziału w postępowaniu) zostały opisane w Punkcie III Zapytania ofertowego.Zamawiający – Beneficjent


Nazwa
Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Adres
Stasin 13, 08-107 Paprotnia
Województwo mazowieckie, powiat siedlecki, Gmina Paprotnia, miejscowość Stasin
Numer telefonu
+48 602 398 877
NIP
8212390168
Tytuł projektu
Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1,0 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.
Numer projektu
POIS.01.06.01-00-0045/19-00Ogłoszenie zostało opublikowane również w Bazie Konkurencyjności LINK DO OGŁOSZENIAInformacja o wybranym wykonawcy


Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty

ENERVIGO Sp. z o.o.
ul. Wojska Polskiego 3
39-300 Mielec
Data wpłynięcia oferty: 05.05.2020 r.Sygnalizowanie nieprawidłowości

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu
o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych. Ewentualne nieprawidłowości można zgłaszać za pośrednictwem adresu
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub specjalnego formularza, zamieszczonego na stronie:

pois.gov.pl/nieprawidłowości