Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2020 rok

Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności spółki Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stasinie (dalej: „ZD Stasin” lub „Spółka”) za rok 2020 została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust.1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

 1. Spółka realizowała procedury oraz procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniającymi ich prawidłowe wykonanie. W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz minimalizowania ryzyka podatkowego ZD Stasin posiada i realizuje procedury oparte na codziennej praktyce, jak też takie, które zostały sformalizowane. W szczególności ZD Stasin wdrożyła tzw. Politykę Podatkową, która m.in. reguluje procedurę zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce, procesami rozliczeń podatkowych, relacji z innymi podmiotami w grupie i raportowania podatkowego.


Ponadto Spółka w 2020 r. stosowała następujące regulaminy oraz procedury:

 • Zarządzenie w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości);
 • Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów w ZD Stasin;
 • Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązująca w ZD Stasin;
 • Regulamin Wynagradzania Pracowników ZD Stasin;
 • Regulamin Pracy w SD Stasin.
 1. Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie były zawierane umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej, uprzednie porozumienia cenowe, czy też opinie zabezpieczające.
 2. Rozliczenia podatkowe Spółki, na terytorium Rzeczpospolitej, są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego.
 3. Spółka nie przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a §1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, z uwagi na brak istnienia schematów podatkowych, co do których zaistniałby taki wymóg. Spółka jest zakładem produkującym wysokiej jakości mięso indycze, zatem prowadzi aktywną operacyjną działalność gospodarczą.
 4. Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego spółki:

Podmiot powiązany

Rodzaj transakcji

Wartość w PLN

Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o.

Sprzedaż towarów

15 367 772,00


Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o.

Zakup towarów

17 171 335,00


Spółka nie sporządzała dokumentacji cen transferowych z uwagi na zwolnienie z obowiązku sporządzenia dokumentacji lokalnej wynikającego z przepisu art. 11n Ustawy o CIT.

 1. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.
 2. Spółka nie składała wniosku o wydanie:
 • ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej;
 • interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej;
 • wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art 42a ustawy o podatku od towarów i usług,
 • wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).
 1. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


Pełna treść informacji w pliku PDF do pobrania: LINK