Informacja o realizowanej strategii podatkowej za 2022 rok


Informacja o realizowanej strategii podatkowej dotycząca działalności spółki Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stasinie (dalej: „ZD Stasin” lub „Spółka”) za rok 2022 została sporządzona i podana do publicznej wiadomości zgodnie z art. 27c ust.1 w zw. z art. 27b ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych[1].


 1. Spółka realizowała procedury oraz procesy dotyczące zarządzania obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa podatkowego i zapewniającymi ich prawidłowe wykonanie. W celu prawidłowego wywiązywania się z obowiązków podatkowych oraz minimalizowania ryzyka podatkowego ZD Stasin posiada i realizuje procedury oparte na codziennej praktyce, jak też takie, które zostały sformalizowane. W szczególności ZD Stasin wdrożyła tzw. Politykę Podatkową, która m.in. reguluje procedurę zarządzania ryzykiem podatkowym w Spółce, i procesami rozliczeń podatkowych.


Ponadto Spółka w 2022 r. stosowała następujące regulaminy oraz procedury:

 1. Zarządzenie w sprawie dokumentacji, przyjętych zasad (polityki rachunkowości);
 2. Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów w ZD Stasin;
 3. Procedura w zakresie przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych obowiązująca w ZD Stasin;
 4. Regulamin Wynagradzania Pracowników ZD Stasin;
 5. Regulamin Pracy w ZD Stasin.
 1. Spółka nie uczestniczyła w żadnej z dobrowolnych form współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej, w tym w szczególności nie były zawierane umowy o współdziałanie w zakresie podatków w myśl art. 20s § 1 Ordynacji Podatkowej[2], uprzednie porozumienia cenowe, czy też opinie zabezpieczające.
 2. Rozliczenia podatkowe Spółki, na terytorium Rzeczpospolitej, są dokonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego i bilansowego. Od 1 stycznia 2023 Spółka zrezygnowała z opodatkowania podatkiem dochodowym w stawce 19% i przeszła na CIT Estoński.

Za rok objęty niniejszą Informacją, na Spółce ciążyły określone obowiązki w zakresie następujących podatków:

 • Podatek dochodowy od osób fizycznych, w tym zryczałtowany podatek od wypłat dywidendy dla wspólnika;
 • Podatek VAT;
 • Podatek dochodowy od osób prawnych;
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych;
 • Podatek od nieruchomości;
 • Podatek od środków transportu;
 • Podatek rolny;
 • Podatek leśny.
 1. Spółka przekazała Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji Podatkowej, w zakresie podpisania umów leasingowych. Spółka jest zakładem produkującym wysokiej jakości mięso indycze, zatem prowadzi aktywną operacyjną działalność gospodarczą.
 2. Spółka realizowała transakcje z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki. Spółka dokonywała takich transakcji z następującymi podmiotami powiązanymi:
 • Zakład Mięsny „Mościbrody” Sp. z o.o. NIP: 8212273669 (transakcje towarowe i finansowe);
 • Dwór Mościbrody Sp. z o.o. NIP: 8212342092 (transakcja finansowa).
 1. Spółka nie planowała ani nie podejmowała działań restrukturyzacyjnych, mogących mieć wpływ na wysokość zobowiązań podatkowych lub podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 Ustawy o CIT.
 2. Spółka nie składała wniosku o wydanie:
 1. ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji Podatkowej;
 2. interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji Podatkowej;
 3. wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy o podatku od towarów i usług;
 4. wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 722, z późn. zm.).
 1. Spółka nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 11j ust. 2 Ustawy o CIT oraz w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej.


[1] Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1800, ze zm. dalej „Ustawa o CIT”).

[2] Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540, ze zm. dalej: „Ordynacja Podatkowa”).
Pełna treść informacji w pliku PDF do pobrania: