Zapytanie ofertowe - Maszyna pakująca z tunelem obkurczającym i tunelem osuszającym

Zapytanie ofertowe dotyczące postępowania prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności na dostawę maszyn niezbędnych do wdrożenia systemu pakującego z tunelem obkurczającym i tunelem osuszającym, tj.

Maszyna pakująca z tunelem obkurczającym i tunelem osuszającym

Zadanie zgłoszone do objęcia wsparciem z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)

Komponent A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”

Cel szczegółowy: A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych

Reforma: A2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji

Inwestycja: A2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach


Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa do siedziby Zamawiającego maszyny pakującej z tunelem obkurczającym i tunelem osuszającym, montaż, uruchomienie, instruktaż stanowiskowy w zakresie bezpiecznego użytkowania i podstaw obsługi.

Wspólny słownik zamówień CPV:

42215100-6 - maszyny do przemysłowego przygotowywania żywności lub napojów

42921300-1 - maszyny do pakowania zbiorczego lub jednostkowego,

51500000-7 - usługi instalowania maszyn i urządzeń,


Oferty należy składać w terminie do 09.02.2024 r. do godziny 16:00Pełna treść zapytania ofertowego wraz z załącznikami  dostępna jest do pobrania pod linkiem:

Zawiadomienie o wyborze Wykonawcy z dnia 12.02.2024 r.: