Informacja o operacji realizowanej przez grupę operacyjną "Indyk z natury"


Zakład Drobiarski w Stasinie Sp. z o.o. jest liderem grupy operacyjnej pod nazwą "Indyk z natury" w zakresie działania "Współpraca" objętego Programem Wspieranie Rozwoju Obszarów Wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 .


Tytuł operacji: "Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej technologii fermowego chowu indyków rzeźnych, bez antybiotyków i z podwyższonym dobrostanem."


Operacja ma na celu opracowanie  i wdrożenie innowacji w zakresie znacznie udoskonalonych produktów i technologii.

Oczekiwanym wynikiem jest:

- opracowanie innowacyjnej technologii fermowego chowu indyków rzeźnych, bez antybiotyków i z podwyższonym dobrostanem, która zostanie jednocześnie zweryfikowana w warunkach fermowych z uwzględnieniem aspektów ekonomicznych;

- racjonalne wykorzystanie paszy poprzez opracowanie zrównoważony sposób żywienia indyków, który zapewni wydajną produkcję wysokiej jakości, z ograniczeniem antybiotyków oraz optymalnym wykorzystaniu zasobów poprzez opracowanie programu żywienia precyzyjnego (optymalne wykorzystanie składników pokarmowych);

- redukcja emisji do środowiska naturalnego: precyzyjne żywienie i odpowiednio dobrana dieta dla indyków, pozwoli na redukcje emisji szkodliwych dla środowiska gazów i związków chemicznych, w szczególności azotu i fosforu. Innowacyjny sposób precyzyjnego żywienia oparty na probiotykach, składnikach naturalnych oraz krajowych źródłach białka przyczyni się do opracowania niskoemisyjnej hodowli indyków oraz umożliwi harmonijne korzystanie z podstawowych surowców naturalnych, od których rolnictwo jest zależne;

- zagwarantowanie produktywności chowu: zastosowane metody chowu, w tym dobrostanu, bioasekuracji i żywienia przyczyni się do ogólnej poprawy dobrostanu zwierząt, ochrony ich zdrowia, co wpłynie na zmniejszoną liczbę padnięć oraz zachorowań, tym samym ograniczenie strat produkcyjnych. Żywienie precyzyjne obniży koszty żywienia indyków i marnotrawienia paszy.


Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania "Współpraca" z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020.