Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o

Informujemy, że Zakład Drobiarski w Stasinie Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.01.06.01-00-0045/19-00 z dnia 20 grudnia 2019 r., realizuje Projekt „Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o.” w ramach Działania 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe, Poddziałanie 1.6.1. Źródła wysokosprawnej kogeneracji, oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 .


Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi: 6 312 975,00 PLN (słownie: sześć milionów trzysta dwanaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 00/100 PLN).
Wysokość dofinansowania: 2 001 075,00 PLN (słownie: dwa miliony tysiąc siedemdziesiąt pięć i 00/100 PLN).


Projekt realizowany na podstawie ogłoszenia o dofinansowanie znajdującego się pod adresem: 

Budowa układu wysokosprawnej kogeneracji gazowej o mocy 1 MW w Zakładzie Drobiarskim w Stasinie Sp. z o.o